WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Nazwa : _____________________________________________

Adres : _____________________________________________

NIP: ____________________________________________________

REGON: _________________________________________________

nr telefonu: ______________________________________________

adres e-mail: _____________________________________________

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy: 

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

Data doręczenia (odbioru) rzeczy: _____________________________________________

Imię i nazwisko Kupującego: _________________________________________________

Adres Kupującego: ________________________________________________________

Data: ___________________________________________________________________

 

                                                                                                                      _________________________

                                                                                                                                               (podpis)
*Niepotrzebne skreślić.

 

Pouczenie:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podawania przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia (odbioru) zamówionej pozycji (produktu).

Kupujący nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionej pozycji przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Kupującego.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane przesyłką listową, kierowaną pod adres: KAMNORD, ul. Batalionów Chłopskich 41/28, 70-765 Szczecin, jak również pocztą elektroniczną na adres: info@narzedziacrv.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej sklepu.  W przypadku oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca ma obowiązek przesłać na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego) potwierdzenie jego otrzymania.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, dostarczenia zamówionej pozycji ponosi Kupujący. Zwrot płatności powinien nastąpić przelewem dokonanym na numer rachunku bankowego Kupującego, z którego została uiszczona należność za zamówiony towar. Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do chwili otrzymania zamówionej pozycji  z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

W razie odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić zamówiona pozycję niezwłocznie, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Dla zachowania terminu wystarczające jest odesłanie pozycji przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionej przez siebie pozycji, będące skutkiem działań wykraczających poza sprawdzenie charakteru i cech zamówionej pozycji.

Produkt dodany do listy ulubionych
Produkt dodany do porównania